strzałka - idź do góry strony

REGULAMIN

REGULAMIN

Plan Planeta to platforma tworzona przez ludzi chcących zmieniać rzeczywistość wokół siebie na lepsze. Starannie dobieramy sprzedawców i produkty tak, abyś miał pewność, że przedmioty tutaj oferowane powstały z szacunkiem dla innych osób i dla środowiska naturalnego. Chcemy jednak robić coś więcej, dlatego wspólnie ze sprzedawcami dzielimy się z potrzebującymi zyskiem z każdej zawartej na portalu transakcji. Czy może być lepiej?
Poniżej znajduje się regulamin platformy sprzedażowej Plan Planeta. Jeżeli jest on dla Ciebie niejasny, lub masz jakieś dodatkowe pytania, napisz do nas na adres kontakt@planplaneta.com. lub zadzwoń 605 234 678 Pomożemy !

Jeżeli nie chcesz czytać całego regulaminu, ale chcesz szybko dowiedzieć się jak SPRZEDAWAĆ lub KUPOWAĆ na Planie Planeta, zajrzyj tutaj do naszych FAQs.


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1
  Właścicielem i Administratorem serwisu internetowego (określonego w par. 2 Regulaminu) dostępnego pod adresem URL www.planplaneta.com jest firma Plan Planeta. Rafał Hechmann. Adres firmy: Ul. Grabowa 22, 40 – 172 Katowice. Numery NIP: 95 42 14 63 77 i REGON: 243571042. Firma jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

  Firma posiada konto bankowe o numerze: 41 1050 1214 1000 0092 6380 6375 ( ING BANK )

 

 1. 2. Serwis umożliwia Użytkownikom (określonym w par. 2 Regulaminu) zawieranie ze Sprzedającymi (określonymi w par. 2 Regulaminu) umów kupna - sprzedaży, których przedmiotem są głównie artykuły wytworzone z poszanowaniem praw pracowniczych i środowiska naturalnego (zwane dalej Przedmiotami i określone w par. 2 Regulaminu).  §2. DEFINICJE

  W niniejszym Regulaminie:

  Administrator (lub Plan Planeta) - Plan Planeta. Rafał Hechmann. Z siedzibą przy Ul. Grabowa 22, 40 – 172 Katowice. Numery NIP: 95 42 14 63 77 i REGON: 243571042.
  Serwis ( lub Platforma ) oznacza stronę internetową stworzoną, rozwijaną i wykorzystywaną przez dostępną pod adresem URL http://www.planplaneta.com i na jego podstronach. Serwis umożliwia Użytkownikom zawieranie ze Sprzedającymi umów kupna - sprzedaży
  Produkt – przedmiot będący przedmiotem oferty, wystawiony na sprzedaż w Serwisie
  Sprzedający - oznacza Użytkownika z prawami do umieszczania Ofert w Serwisie. Sprzedającym jest także Administrator w odniesieniu do oferowanych przez siebie Produktów.
  Kupujący - oznacza każdego Użytkownika, który podejmuje czynności zmierzające do kupna lub już kupił w Serwisie jeden lub więcej Prroduktów.
  Oferta - oznacza każde ogłoszenie sprzedaży Produktuu w Serwisie umieszczone przez Sprzedającego.
  Cena Produktu - oznacza cenę brutto (zawierającą podatek VAT) proponowaną przez Sprzedającego za dany Produkt. Cena Produktu widoczna jest w Karcie Produktu i akceptowana podczas składania zamówienia.
  Karta Produktu – strona utrzymywana w Serwisie prezentująca szczegółowo dany Produkt.
  Dostawca - oznacza podmiot z którym współpracuje Sprzedający w zakresie dostarczenia Kupującemu Produktu określonego w zamówieniu.
  Użytkownik - osoby korzystające z Serwisu: zarówno Kupujący jak i Sprzedający.
  Konto Użytkownika  - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony i prowadzony na jego rzecz przez Plan Planeta, po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji w Serwisie.
  Konto Sprzedającego - oznacza indywidualny dla każdego Sprzedającego panel, uruchomiony i prowadzony na jego rzecz przez Plan Planeta, po dokonaniu przez Sprzedającego zgłoszenia w Serwisie i jego pozytywnej weryfikacji.
  Kwota do Wypłaty - oznacza Cenę Przedmiotu pomniejszoną o prowizję należna Serwisowi Plan Planeta oraz powiększoną o koszty wysyłki, wypłacaną Sprzedającemu przez Plan Planeta za każdy Przedmiot sprzedany w Serwisie.
  Regulamin - oznacza niniejszy dokument określający warunki i zasady korzystania z Serwisu, włącznie z Polityką Prywatności stanowiącą integralną część Regulaminu.
  Zakup - oznacza zawarcie umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym, który złożył zamówienie na Produkt w Serwisie. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.

  §3. WARUNKI UCZESTNICTWA W SERWISIE.

  1. Użytkownikiem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Serwisu pod warunkiem, że Konto Użytkownika założy w ich imieniu rodzic lub prawny opiekun.

  2. Administrator, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, udostępnia Sprzedającemu miejsce w prowadzonym przez siebie Serwisie, gdzie Sprzedający zamieszcza własne oferty.

  3. Wszystkie oferowane w Serwisie Produkty muszą stanowić wyłączną własność Sprzedających, nie posiadać wad fizycznych i prawnych, nie być obciążone prawami osób trzecich.

  4. Administrator może zamieszczać w Serwisie własne Oferty.

  5. Aby zostać Sprzedającym należy wybierać zakładkę DOŁĄCZ DO NAS podać swoje imię, nazwisko, nazwę firmy, telefon oraz adres e-mail. Sprzedający powinien również przedłożyć krótki opis swojej działalności uwzględniający KRYTERIA Planu Planeta dotyczące produktów oraz przesłać w formularzu link do strony przedstawiającej przykladowe Produkty.

  6. Administrator zastrzega sobie prawo negatywnej weryfikacji i odmowy nadania statusu Sprzedającego Użytkownikowi.

  7. Po prawidłowej weryfikacji złożonej oferty Sprzedający otrzyma uprawnienia do zarządzania swoim kontem lub zostanie poinformowany o założeniu konta przez Administratora. Aby dokonać pełnej rejestracji w Serwisie i rozpocząć sprzedaż produktów Sprzedający powinien wypełnić formularz zawierający także adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu kontaktowego, numer PESEL/NIP, dane korespondencyjne oraz numer konta bankowego. Uzupełnienie wyżej wymienionych danych jest konieczne do rozpoczęcia sprzedaży w Serwisie oraz rozliczenia się za transakcje dokonane za pośrednictwem Serwisu. Wypełnienie formularza jest równoznaczne z oświadczeniem Sprzedającego, że umieszczone w nim dane są aktualne i prawdziwe.

  8. Użytkowników obowiązuje zakaz:
  a) dostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  b) działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami;
  c) korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Administratora oraz innych Użytkowników.

  9. Administrator podejmuje działanie mające na celu usunięcie naruszeń niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia przez Użytkowników i osoby trzecie o naruszeniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Regulaminu lub zasad współżycia społecznego. Zgłoszenia należy kierować do Usługodawcy w każdym przypadku nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania, w sposób wskazany w Kontakcie.

  10. W ramach prowadzenia Serwisu, Administrator zastrzega sobie prawo promocji produktów i usług podmiotów niebędących Użytkownikami.

  11. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania produktów oferowanych przez Sprzedawców w określonych sekcjach sklepu zgodnie z jego uznaniem.

  12. W celu rejestracji w Serwisie konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do Internetu i aktywnego konta poczty elektronicznej.

  13. Rejestracja w Serwisie i korzystanie z Serwisu są równoznaczne z akceptacją Regulaminu.


  14. Rejestracja w Serwisie odbywa się przez wypełnienie przez Użytkownika dostępnego w Serwisie formularza rejestracyjnego lub automatycznie przy pierwszym Zakupie. Podanie danych w ramach rejestracji jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe uniemożliwi rejestrację.

  15. Dokonując rejestracji, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszelkie podane przez niego dane są prawdziwe, a w razie zmiany tych danych zobowiązuje się do ich niezwłocznej aktualizacji za pomocą Konta Użytkownika.


  16. Dokonując rejestracji, Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w poufności hasła pozwalającego na dostęp do jego Konta Użytkownika.

  17. Plan Planeta nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane dostępem do Konta Użytkownika przez osobę nieuprawnioną, chyba że szkoda wynikła z winy umyślnej Plan Planeta.

  18. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Plan Planeta w celu ewidencji sprzedaży i realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

  19. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości handlowych od Plan Planeta na swój adres email.


  20. Plan Planeta może odmówić Użytkownikowi utworzenia lub prowadzenia Konta Użytkownika bez podania przyczyny. W takim wypadku dane podane w trakcie rejestracji zostaną usunięte i nie będą przetwarzane.  §4. ZASADY ZAKUPÓW

  1. Składanie zamówień

  1. Składanie zamówień odbywa się poprzez dodanie Przedmiotu przez Kupującego do koszyka, a następnie wybór formy dostawy i formy płatności, potwierdzenie adresu dostawy oraz rozpoczęcie opłacenia zamówienia na stronie “Zamówienie” poprzez kliknięcie guzika “Kupuję i Płacę”. Z tą chwilą dochodzi do Zakupu.
  2. Użytkownik nie będzie w stanie złożyć zamówienia dopóki nie wprowadzi swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, nazwa ulicy i jej numer, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, adres email, numer telefonu) do formularza dostępnego na stronie zawierającej informacje o dokonywanym zamówieniu.

  3. Zakup pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Kupującego.

  4. Plan Planeta niezwłocznie informuje Sprzedającego o każdym jego Zakupie.

  5. Kupujący dokona zapłaty Ceny Przedmiotu oraz kosztów jego wysyłki w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy chyba, że oferta sprzedaży stanowi inaczej.

  6. Kupujący zobowiązany jest dokonywać Zakupu w sposób przemyślany.

  7. Zabrania się Kupującemu nakłaniania Sprzedającego do sprzedaży Przedmiotu poza Serwisem.

  .
  8. Formy płatności

  a. Jedyną formą płatności za Zakup jest przedpłata.
  b. Przedpłaty można dokonać przelewem tradycyjnym jak i metodą online (kartą kredytową lub e-przelewem) za pośrednictwem platformy transakcyjnej PayU lub wpłatą za pośrednictwem serwisu PayPal. Obowiązujący w tych serwisach regulamin jest dostępny na ich stronach internetowych.

  9. Ceny Przedmiotów

  a. Ceny Przedmiotów stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości.

  b. Ostateczną ceną wiążącą strony jest Cena Przedmiotu zawarta w Serwisie w momencie Zakupu przez Użytkownika.


  10. Koszty wysyłki

  a. Koszty wysyłki są ustalane przez Sprzedającego, oddzielnie dla każdego Przedmiotu, w momencie umieszczenia Oferty.

  b. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący.

  c. Koszty wysyłki naliczane są automatycznie w momencie przejścia użytkownika do kasy na stronie “Zamówienie”, oddzielnie dla Produktów od każdego ze Sprzedawców. 

  11. Dostawa przesyłek

  a. Przedmioty w Ofercie są własnością Sprzedających i pozostają w ich posiadaniu do momentu wysyłki.

  b. Zamówienia zawierające Przedmioty od więcej niż jednego Sprzedającego będą wysyłane w osobnych przesyłkach.

  c. Przesyłki z zamówionymi Przedmiotami są wysyłane przez Sprzedającego za pośrednictwem Dostawcy na adres podany przez Kupującego.
  d. Zmiana adresu korespondencyjnego przez Kupującego nie powoduje zmiany adresu wysyłki dla zamówień złożonych przed dokonaniem tej zmiany. Zamówienia te zostaną wysłane na adres podany w trakcie ich składania.

  e. Po zaksięgowaniu wpłaty za Zakup, Plan Planeta zleca Sprzedającemu wysyłkę Przedmiotów. Od tego momentu Sprzedający powinien wysłać zamawiane Przedmioty w ciągu 2 dni roboczych chyba, że Oferta stanowi inaczej.

  f. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeśli w opisie Przedmiotu Sprzedający wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy.


  §5. ZASADY SPRZEDAŻY

  1. Status Sprzedającego

  a. Status Sprzedającego przyznawany jest Użytkownikowi przez Plan Planeta po akceptacji zgłoszenia Użytkownika na Sprzedającego.

  b. Wysłanie zgłoszenia o przyznanie statusu Sprzedającego nie wymaga wcześniej rejestracji w Serwisie.

  c. O przyznaniu Użytkownikowi statusu Sprzedającego decyduje Administrator w oparciu o informacje zamieszczone przez Użytkownika w zgłoszeniu.

  d. Aby wysłać zgłoszenie na Sprzedającego, Użytkownik musi wypełnić dostępny w Serwisie formularz z zachowaniem poniższych zasad:

  - Użytkownik musi być przedsiębiorcą rozumianym jako osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  - Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone jako wymagane;
  - Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza.

  e. Po przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego i jego pozytywnej weryfikacji przez Plan Planeta, Użytkownik uzyskuje status Sprzedającego. Po przyznaniu statusu Sprzedającego, Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie wymagane dane w zakładce “Profil” po pierwszym zalogowaniu do Konta Sprzedającego.

  f. Uzyskanie statusu Sprzedającego skutkuje przyznaniem Sprzedającemu również Konta Użytkownika umożliwiającego zakupy w Serwisie.

  g. Plan Planeta zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania statusu Sprzedającego Użytkownikowi bez podania przyczyny.

  h. Sprzedający wyraża zgodę na to, że dla transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem Serwisu zastosowanie mają jedynie postanowienia Regulaminu.

  i. Zabrania się Sprzedającym zamieszczania w Serwisie adresów innych stron internetowych oraz wszelkich informacji o charakterze handlowym lub kontaktowym innych niż Oferta.

  j. Plan Planeta zastrzega sobie prawo do odebrania Użytkownikowi statusu Sprzedającego bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli jego Oferty mają negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.


  2. Produkty

  a. Produkty są umieszczane w Serwisie przez Sprzedającego bezplatnie, w formie Oferty na czas nieokreślony.

  b. W celu umieszczenia Oferty w Serwisie, Sprzedający tworzy Ofertę za pośrednictwem Konta Sprzedającego. Plan Planeta zastrzega sobie prawo weryfikacji Oferty. Weryfikacja polega na dokonaniu przez Plan Planeta oceny przypisania przez Sprzedającego Oferty do właściwych kategorii spośród dostępnych w Serwisie, zgodności treści Oferty z postanowieniami Regulaminu oraz spełnienia przez Przedmiot kryteriów jakościowych, estetycznych i asortymentowych.

  c. Umieszczając Ofertę w Serwisie, Sprzedający zobowiązany jest zamieścić fotografie Przedmiotu w formacie JPEG lub PNG a także szczegółowo go opisać i przypisać do odpowiedniej kategorii produktowej zgodnie z instrukcjami formularza tworzenia Ofert.

  d. Zabrania się Sprzedającemu zamieszczania w opisach Przedmiotów wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie Użytkowników do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, adres strony internetowej, numer telefonu itp.

  e. Plan Planeta zastrzega sobie prawo do negatywnej weryfikacji Oferty bez podawania jej przyczyny.

  f. W przypadku pozytywnej weryfikacji, Oferta jest niezwłocznie publikowana i prezentowana Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu.

  g. W przypadku negatywnej weryfikacji, Oferta nie zostaje publikowana ani prezentowana Użytkownikom.

  h. Sprzedający oświadcza, że jest w posiadaniu Produktów ze swoich Ofert.

  i. Jeżeli Sprzedający oferuje Produkty na sprzedaż również poza Serwisem, to zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji ich Oferty tak, aby odzwierciedlała faktyczną dostępność tychże Przedmiotów.

  j. W przypadku zaniechania powyższego obowiązku i zakupu przez Kupującego Przedmiotu, który jest niedostępny a którego oferta nie została wycofana, Plan Planeta zastrzega sobie prawo do zachowania prowizji od takiej transakcji tytułem poniesionych kosztów operacyjnych.

  k. Sprzedający deklaruje, że jest autorem lub posiada prawo do używania zdjęć oraz opisów Ofert, które publikuje w Serwisie.

  l. Sprzedający zobowiązany jest przypisać Ofertę do odpowiedniej kategorii produktowej. Celowe i notoryczne przypisywanie Ofert do nieodpowiednich kategorii będzie skutkowało ich usunięciem.

  m. Sprzedający może modyfikować Ofertę i samodzielnie ją usunąć pod warunkiem, że jej Produkt nie jest w danym momencie zamówiony oraz nie znajduje się w czyimś koszyku.

  n. Sprzedający wyraża zgodę na wykorzystanie przez Plan Planeta publikowanych przez niego treści (zdjęć, opisów oraz nazw Przedmiotów) w celach promocyjnych w Serwisie jak również w innych mediach.

  o. Umieszczając Ofertę w Serwisie, Sprzedający ustala Cenę Przedmiotu oraz dostępne formy wysyłki i ich koszt.

  p. Plan Planeta zastrzega sobie prawo do usunięcia Ofert Sprzedającego w dowolnym momencie bez podania przyczyny, w szczególności jeśli mają one negatywny wpływ na wizerunek Serwisu.

  q. Publikując Ofertę Sprzedający może udostępnić Użytkownikom możliwość płatności poprzez system płatności PayU wyłącznie jeśli posiada rachunek bankowy prowadzony przez instytucję finansową w Polsce i poda numer tego rachunku w zakładce “Profil” Konta Sprzedającego.

  r. Zabrania się Sprzedającemu nakłaniania, w jakiejkolwiek formie, Kupującego do Zakupu poza Serwisem.

  s. Selekcji Ofert wyświetlanych na banerach na stronie głównej Serwisu oraz w Newsletterze dokonuje Plan Planeta.


  3. Realizacja zamówień

  a. Po zaksięgowaniu wpłaty za Zakup, Plan Planeta zleca Sprzedającemu przekazanie zamówionego Produktu Kupującemu (nadając transakcji status "platność przyjęta")

  b. Od momentu zaksięgowania wpłaty, zgodnie z formą dostawy wybraną przez Kupującego w zamówieniu, Sprzedający zobowiązany jest zlecić jego wysyłkę za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany przez Kupującego w ciągu 2 dni roboczych chyba, że Oferta stanowi inaczej.

  c. Przedmioty z Ofert pozostają w posiadaniu Sprzedającego do momentu ich wysyłki lub odbioru osobistego.

  d. Termin wysyłki lub odbioru własnego przez Kupującego może ulec wydłużeniu jeśli Sprzedający ustalił urlop obejmujący ten okres lub jeśli w opisie Przedmiotu Sprzedający wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy.

  e. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogą opóźnić realizację zamówienia, Sprzedający zobowiązany jest poinformować o tym Kupującego oraz Aministratora.

  f. Przygotowując Przedmioty do wysyłki, Sprzedający zobowiązuje się należycie je zabezpieczyć tak, aby dotarły one do Kupującego w stanie zgodnym z opisem w Ofercie.

  g. Zabrania się Sprzedającemu dołączania do przesyłek wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej.

  h. Sprzedający zobowiązany jest przechowywać dowody nadania przesyłek za pośrednictwem Dostawcy na wypadek konieczności reklamowania niedostarczonej przesyłki.

  i. Za uszkodzenia Przedmiotu powstałe w transporcie przesyłek przez Sprzedającego lub za pośrednictwem Dostawcy odpowiada Sprzedający pod warunkiem, że Kupujący udokumentuje szkodę w obecności Dostawcy zgodnie z zasadami określonymi w par. 5 ust. 3 pkt. j.

  j. Kupujący ma obowiązek sprawdzić stan i zawartość dostarczonego Przedmiotu w obecności Dostawcy. W przypadku zauważenia uszkodzeń, Kupujący ma obowiązek natychmiastowego spisania protokołu szkody w obecności Dostawcy. Brak w/w protokółu daje Administratorowi i Sprzedającemu podstawę do odrzucenia reklamacji.

  k. W przypadku zwrotu Przedmiotu przez Kupującego, za uszkodzenia Przedmiotu powstałe w transporcie przesyłek bezpośrednio przez Kupującego lub za pośrednictwem Dostawcy odpowiada Kupujący pod warunkiem, że Sprzedający udokumentuje szkodę w obecności Dostawcy na zasadach analogicznych do tych określonych w par. 5 ust. 3 pkt j

  .
  l. W przypadku odmowy przyjęcia Przedmiotu od Dostawcy przez Kupującego i wynikającego z tego transportu zwrotnego Przedmiotu przez Dostawcę do Sprzedającego, za uszkodzenia Przedmiotu powstałe w transporcie przesyłek za pośrednictwem Dostawcy odpowiada Sprzedający.

  4. Komunikacja z Kupującymi

  a. Zabrania się Sprzedającemu nakłaniania Kupującego do Zakupu poza Serwisem.
  b. Zabrania się Sprzedającemu umieszczania w wiadomościach do Kupującego wszelkich informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej itp.

  5. Prowizje i opłaty

  a. Posiadanie konta Użytkownika, korzystanie ze statusu Sprzedającego jak również umieszczanie Ofert w Serwisie są bezpłatne.
  b. Plan Planeta pobiera prowizję od Zakupu, która jest ustalana indywidualnie dla każdego Sprzedawcy.
  c. Plan Planeta nie pobiera prowizji od kosztu wysyłki Przedmiotów.
  d. Plan Planeta nabywa prawo do prowizji od Zakupu z chwilą gdy Kupujący dokona płatności za Zakup.
  e. Prowizja od Zakupów pobierana jest z bieżących wpływów za Zakupy.  6. Rozliczenia


  a. Sprzedający może na bieżąco śledzić rozliczenia związane ze sprzedażą w swoim Koncie Sprzedającego.
  b. Wypłata środków zgromadzonych przez Sprzedającego z tytułu Zakupów w danym okresie rozliczeniowym następuje w przeciągu trzech dni roboczych po upłynięciu okresu rozliczeniowego, zgodnie ze stanem salda Konta Sprzedającego.
  c. Dla każdego miesiąca wyznaczane są dwa okresy rozliczeniowe: pierwszy za okres od 1 do 15 dnia miesiąca oraz drugi za okres od 16 do ostatniego dnia miesiąca.
  d. Wartość rozliczenia należną Sprzedającemu stanowi suma Kwot do Wypłaty za Przedmioty sprzedane w ukończonym okresie rozliczeniowym.
  e. Rozliczenie podlega ewentualnym korektom z tytułu zwrotów lub reklamacji Przedmiotów.
  f. Wypłata środków następuje w formie przelewu na konto bankowe Sprzedającego, zdefiniowane przez niego w Koncie Sprzedającego.
  g. Plan Planeta zastrzega sobie prawo do wstrzymania wypłaty środków w przypadku jeśli Sprzedający zalega z wysyłką zamówień lub rozpatrzeniem reklamacji Kupujących. Wypłata zostaje wstrzymana do momentu aż Sprzedający wywiąże się ze zobowiązań lub w inny sposób wyjaśni sprawę z Plan Planeta.
  h. Po upływie każdego miesiąca, Plan Planeta wystawia Sprzedającemu rachunek lub fakturę VAT na łączną prowizję pobraną od Zakupów w danym miesiącu.
  i. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie formie elektronicznej, w formacie pdf, na adres email Sprzedającego.

  §6. ZWROTY I REKLAMACJE

  1. Zwroty / wymiany

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Kupujący może w terminie 14 dni od daty otrzymania Przedmiotu odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztu określonego w par. 6 ust. 1 pkt. 7.

  2. W takim przypadku klient zobowiązany jest do zawiadomienie sklepu drogą elektroniczną o chęci zwrotu towaru na adres: plan@planplanta.com

  3. Plan Planeta przekaże Kupującemu adres na który należy dokonać zwrotu zakupionego towaru.

  4. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), zwrotowi nie podlega Produkt wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb


  5. Zwracany Przedmiot powinien zostać odesłany na adres podany przez Plan Planeta w stanie niezmienionym, nie noszący śladów korzystania z niego przez Kupującego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  6. Kupujący zobowiązany jest odesłać zwracany Przedmiot na adres Sprzedającego najpóźniej w terminie do 14 dni od daty odstąpienia przez niego od umowy kupna-sprzedaży.


  7. Koszt odesłania Przedmiotu ponosi Kupujący.

  8. Za zwrócony Przedmiot, Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty (Cenę Przedmiotu i ewentualny koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Plan Planeta nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

  9. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia Przedmiotu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, to Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  10. Plan Planeta może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Przedmiotu z powrotem przez Sprzedającego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  11. Po zakończeniu zwrotu, z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest Kwota do Wypłaty naliczona za zwrócony Przedmiot.

  12. Prowizje od Zakupów, od których Kupujący odstąpił zgodnie z warunkami określonymi w par. 6 ust. 1 pkt. 1, są zwracane Sprzedającemu w okresie rozliczeniowym w którym nastąpiło zakończenie zwrotu.


  2. Reklamacje


  1. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedających, jednak w przypadku sporów Plan Planeta występuje w charakterze arbitra i rozstrzyga czy reklamacja w danym wypadku jest zasadna.

  2. Sprzedający odpowiada za zgodność produktów z umową.

  3. Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu, który okazał się wadliwy, domagając się nieodpłatnej naprawy lub obniżenia ceny albo odstępując od umowy kupna-sprzedaży.

  4. Kupujący może zgłosić reklamację Przedmiotu, który jest niezgodny z opisem lub zdjęciami w Ofercie, domagając się obniżenia ceny albo odstępując od umowy kupna-sprzedaży.

  5. W celu dokonania reklamacji Produktu, Kupujący wysyła zgłoszenie reklamacji poprzez Konto Użytkownika wypełniając znajdujący się tam formularza reklamacji.

  6. Kupujący zobowiązany jest odesłać reklamowany Produkt na adres Sprzedającego. Adres do wysyłki Produktu zostanie dostarczony Kupującemu przez Plan Planeta.


  7. Gdy Sprzedający naprawi Przedmiot, to po odesłaniu go do Kupującego zobowiązany jest potwierdzić wysyłkę w Koncie Sprzedającego.

  8. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (wartość Przedmiotu, koszt wysyłki do Kupującego i koszt odesłania Przedmiotu). Zwrotu środków na konto Kupującego dokonuje Plan Planeta.

  9. W przypadku gdy reklamacja zakończy się zwrotem pieniędzy, z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota do wypłaty naliczona za dany Zakup, powiększona o koszt odesłania Przedmiotu przez Kupującego.

  10. Prowizje od Zakupów zakończonych reklamacją i zwrotem pieniędzy są zwracane Sprzedającemu w okresie rozliczeniowym w którym nastąpiło zakończenie reklamacji.

  11. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia przesyłki zawierającej zamawiany Przedmiot. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 14 dni od daty wysłania zamówienia.

  12. W celu dokonania reklamacji braku przesyłki, Kupujący wysyła stosowne zgłoszenie poprzez Konto Użytkownika wypełniając znajdujący się tam formularz reklamacji.
  13. Po otrzymaniu zgłoszenia braku przesyłki, Sprzedający zobowiązany jest zgłosić Dostawcy reklamację tej przesyłki.
  14. Jeżeli Dostawca uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to Kupujący otrzyma zwrot wpłaconej kwoty (wartość Przedmiotu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu pieniędzy na konto Kupującego dokonuje Plan Planeta.
  15. Jeżeli Dostawca uzna zgłoszoną reklamację tzn. potwierdzi zaginięcie przesyłki, to z rozliczenia Sprzedającego potrącana jest kwota do wypłaty.
  16. Prowizje od Zakupów zakończonych uznaną przez Dostawcę reklamacją braku przesyłki są zwracane Sprzedającemu w okresie rozliczeniowym w którym nastąpiło zakończenie reklamacji.
  17. Sprzedający zachowuje dla siebie kwotę odszkodowania przyznanego mu przez Dostawcę w związku z zaginięciem przesyłki.

  3. Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

  Kupujący będący konsumentem posiada m.in. poniższe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Zakupu.
  2. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedającym.
  3. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  7. NEWSLETTER

  1. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Plan Planeta, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o Ofertach lub usługach dostępnych w Serwisie. Newsletter przesyłany jest przez Plan Planeta do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali rejestracji w Serwisie lub do odwiedzających stronę Serwisu, którzy dokonali subskrypcji usługi Newsletter.
  2. Każdy Newsletter zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
  3. Oprócz Użytkowników Serwisu, z usługi Newsletter może skorzystać każdy odwiedzający Serwis, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz subskrypcji Newslettera dostępny w Serwisie. Po wypełnieniu formularza, osoba taka otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, potwierdzenie od Plan Planeta. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
  4. Korzystający z usługi Newsletter może w każdej chwili z niej przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

  8. OCHRONA PRYWATNOŚCI

  1. Ochrona danych osobowych
  1. W trosce o prywatność Użytkowników, Plan Planeta jako administrator danych Serwisu chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.
  2. Plan Planeta sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez Plan Planeta zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem Serwisu.
  3. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest przekazywany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.
  4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.
  5. Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji oraz składania zamówień są wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień oraz do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika.
  6. W celu realizacji złożonych zamówień, Plan Planeta udostępnia Sprzedającemu dane osobowe Kupującego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.
  7. W celu umożliwienia Kupującemu dokonania zwrotu towaru, Plan Planeta udostępnia Kupującemu dane osobowe Sprzedającego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.
  8. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec Plan Planeta, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.
  9. Plan Planeta zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do Plan Planeta stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. Plan Planeta może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec PlanuPlaneta lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.  2. Zobowiązania Użytkowników

  1. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Plan Planeta w związku z realizacją czynności przewidzianych w Regulaminie.
  2. Użytkownik może wykorzystać otrzymane od Plan Planeta informacje wyłącznie w celach związanych z wysyłką Przedmiotów zakupionych w Serwisie.

  9. PLIKI COOKIES

  1. Serwis korzysta z plików Cookies (“ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.
  2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
  3. Pliki cookies w Serwisie wykorzystywane są do uwierzytelniania zalogowanego Użytkownika, wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Użytkownikowi, do celów statystycznych i na potrzeby serwisów Facebook (przycisk “lubię to” i publikacja treści w serwisie Facebook) i Pinterest (przycisk “Pin” i publikacja treści w serwisie Pinterest).
  4. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).
  5. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
  6. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności Serwisu.

  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Postanowienia ogólne

  1. Plan Planeta pośredniczy w transakcjach zawieranych pomiędzy Sprzedającymi i Kupującymi.
  2. Plan Planeta świadczy usługi na rzecz Sprzedających polegające na udostępnieniu powierzchni na serwerze, umożliwieniu płatności oraz obsłudze klienta. Sprzedającym jest także Administrator w odniesieniu do oferowanych przez siebie Produktów.
  3. Plan Planeta nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników. W szczególności Plan Planeta nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz legalność Produktów w Ofertach Sprzedających, za rzetelność opisów Ofert oraz za wypłacalność Kupujących dokonujących zakupów.

  4. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika w Serwisie w dowolnym momencie. W tym celu Użytkownik powinien przesłać do Plan Planeta stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
  5. Plan Planeta może odmówić usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec Plan Planeta lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych Użytkownika jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  6. Plan Planeta zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik swoim postępowaniem narusza niniejszy Regulamin lub w jakikolwiek sposób zakłóca działanie Serwisu.
  7. Usunięcie konta Użytkownika na jego żądanie może nastąpić najwcześniej w terminie 15 dni od momentu zawarcia przez Użytkownika ostatniej transakcji w Serwisie.

  2. Czynności zabronione

  1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej Serwisu bez uprzedniej zgody Plan Planeta lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania.

  2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w Serwisie i zastępuje poprzednio obowiązujące Regulaminy.

  3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.

  4. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Plan Planeta na stronie Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres, co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Plan Planeta poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji o zmianie Regulaminu.

  5. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Plan Planeta w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje usunięciem Konta Użytkownika w Serwisie.

  6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy świadczenia usług, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

rejestracja dla sprzedawcy

Wytwarzasz lub dystrybuujesz rzeczy ekologiczne i trwałe? Jesteś społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorcą? Chciałbyś, aby Twoja praca zmieniała świat na lepsze i rozjaśniała twarze ludzi uśmiechem ? Super ! 

Czekaliśmy na Ciebie! Łączymy najfajniejszych ludzi sprzedających i kupujących w sieci. Napisz do nas, zarejestruj się, dołącz do naszej społeczności ! Sprzedawaj, zarabiaj i pomagaj z Planem Planeta. Fajnie, że jesteś!

PLAN PLANETA  to wyjątkowy sklep internetowy promujący, idee zrównoważonego, zdrowego stylu życia, społecznie zaangażowanej przedsiębiorczości oraz pomocy innym.

Skupiamy szczęśliwych przedsiębiorców, oferujących Wam odpowiedzialnie wytworzone, ekologiczne produkty a wypracowanym zyskiem dzielimy się z osobami najbardziej potrzebującymi.

W Planie Planeta wierzymy w szacunek dla innych ludzi, edukację i rozwój, przyrodę, przyjaźń, tolerancję, przytulanie, miłość, pomoc potrzebującym, wdzięczność i uśmiech !

korzystanie ze strony oznacza zgodę na pliki cookies - więcej informacji: polityka prywatności

akceptuję